TERMINIS DE LLIURAMENT.

Al tractar-se d’un producte virtual, les reserves serán confirmades un cop rebem el pagament a través del correu electrònic indicat en la compra.

 

DRET A DESISTIMENT.

Com a comprador disposa del dret de desistir de la seva reserva dintre d’un termini legal, sense haver d’al·legar ni donar cap explicació sobre aquest tema, sense penalització, i al reemborsament de les quantitats abonades. El termini establert per a exercitar aquest dret, és de 14 dies naturals a comptar des del dia en què es realitza la reserva.

Aquest dret a desistiment no serà aplicable per llei en els productes personalitzats.

El reintegrament de la compra s’efectuarà en un termini no superior a 7 dies.

Per a exercir el seu dret de desistiment, ha de notificar-nos la seva decisió de desistir de la seva comanda dins del termini estipulat enviant a l’adreça d’email gerencia@nomadaviatges.com, la seva intenció de desistir de la compra amb totes les dades referents a la comanda. NÒMADA VIATGES, es posarà en contacte amb vostè per a concretar el procés de devolució.

CANCEL·LACIÓ.

La cancel·lació del viatge, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, li dóna dret a resoldre el contracte 

Si la cancel·lació del viatge es comunica dins dels dos mesos anteriors a la sortida, l’agència haurà d’abonar al consumidor una indemnització en funció del temps que falti per a la sortida, que com a mínim serà de:

a) El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 15 dies i menys de 2 mesos.
b) El 10% del preu del viatge, si es produeix amb una antelació entre els 15 i 3 dies.
c) El 25% del preu del viatge, si es produeix dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

No hi ha obligació d’indemnitzar en els següents supòsits:

a) Quan la cancel·lació es deu al fet que el nombre de persones inscrites és inferior a l’exigit en l’opuscle o en el contracte per al viatge combinat. En aquest cas, l’agència ha de comunicar per escrit la cancel·lació al consumidor abans de la data límit fixada en l’opuscle o en el contracte. Si no n’hi ha, l’agència ha de notificar la cancel·lació amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida.
b) Quan la cancel·lació del viatge es deu a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies alienes a l’agència, anormals i imprevisibles conseqüència de les quals no haurien pogut evitar-se, malgrat d’haver actuat amb la diligència adequada.

FALTA DE PRESENTACIÓ.

Hi haurà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no realitzar el viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida.
En aquest cas, perd el dret a la devolució de les quantitats entregades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament.


No obstant això, si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats entregades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d’anul·lació. A aquests efectes, es considerarà causa de força major la mort, l’accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevol supòsit anàleg que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l’agència aquesta impossibilitat abans de la sortida.

REBRÉ UNA FACTURA DE LA COMPRA?

Rebrà per email una factura de la seva comanda en les hores següents a la confirmació de la comanda.